“Цэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын бодлого”-ыг хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “ Цэцэрлэгийн орчин дах хүүхэд хамаалал” сэдэвт бүсийн сургалтыг 9 бүлэг сэдвийн  хүрээнд 2 үе шаттайгаар ДЗОУБ-ын ТОНХ-ийн техникийн дэмжлэгтэйгээр 6 сумын 16 цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч, багш, туслах багш, тогооч, жижүүр, үйлчлэгч нийт 297 ажиллагсадыг хамруулан  зохион байгуулсан.

“Гэр бүлийн орчинд хүүхдийн хөгжлийн дэмжих арга зүй” сэдэвт интерактив сургалтыг 27 сумын 42 цэцэрлэгийн эрхлэгч нарыг хамруулан зохион байгуулж, эцэг эх, асран хамгаалгч нарт зориулсан удирдамж боловсруулан БСУГ-ын даргаар батлуулан  ажиллаж байна.