Төв аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, политехникколлежийн Зөвлөх, тэргүүлэх багш удирдах ажилтны “Сайн туршлагын эмхэтгэл – 2021” бэлэн боллоо.

Энд дарж үзнэ үү.