Category: Математик, Физик, Мэдээлэл зүй

X-XII ангийн Математикийн заавал болон сонгон судлах агуулгыг хамарсан сэдвийн боловсруулалт, цахим хичээлийн хөгжүүлэлт

Зуунмод-4, Зуунмод-5, ХЦС-ийн математикийн багш нар ахлах ангийн сурагчдын математикийн хичээлийн хоцрогдол арилгах чиглэлээр X ангийн “Хавтгай дахь вектор” сэдвийн…