СӨБ-д ажиллагсдын ёс дүрмийг хэрэгжүүлэх, аливаа ёс зүйн алдаа гаргахаас урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий “Хүүхдийн хүмүүжлийн эерэг аргууд” 48 цагийн модуль сургалтыг 8 цагийн сургалт болгон багцлан  4 бүлэг сэдвийн хүрээнд орон нутгийн түвшинд 2 бүс болгон 2 өдөр зохион байгуулж 47 цэцэрлэгийн 36 эрхлэгч, 10 арга зүйч, 107 багш, 74 туслах багш, 61 үйлчилгээний ажилтанг хамруулан зохион байгууллаа.