2022 оны 11-р сарын 5-6-ны өдрүүдэд Орчин үеийн Боловсролын Технологийн Төв, Улаанбаатар дахь Орос Ордон хамтран Орос хэлний багш нарын ур чадварыг дээшлүүлэх хөтөлбөрийн сургалтыг Монголд зохион байгууллаа. Хичээлийг филологи, сурган хүмүүжүүлэх ухааны доктор, нэр дэвшигчид, хэл шинжлэл, харилцаа холбоо, орчин үеийн боловсролын технологийн чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтнүүд удирдан явуулав. Энэхүү сургалтад манай аймгийн 13 багш хамрагдаж сертипикатаа гардан авлаа.