Төв аймгийн Цээл сумын 70 хүүхдийн дотуур байранд 6м3/хон ариун цэврийн байгууламж, 2 душны өрөө, 10 ариун цэврийн өрөө хийгдсэн.

2022 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдөр Улсын комисс ажиллаж, гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээж авлаа

Гүйцэтгэгч: Винтер гарденХХК.